Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Механизъм за предоставяне на обществени поръчки

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Възлагането на обществени поръчки включва следните елементи:

Категория: Бизнес
Прочетен: 2281 Гласове: 0 Коментари: 0

Същност и характеристика на обществените поръчки.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Обществените поръчки се основават на договорните отношения между възложителя и изпълнителя, при които изпълнителите се конкурират със своите оферти, а възложителят определя най – добрата. Възлагането на обществени поръчки пре

Категория: Бизнес
Прочетен: 2367 Гласове: 0 Коментари: 0

Медийна манипулация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Примери за медийна манипулация има много, но аз искам да дам пример за чудовищна по своите размери заблуда на огромна маса хора, почерпен от световната история. По принцип, благодатна почва за демагози и манипулатори има там, където ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 3222 Гласове: 4 Коментари: 0

Урбанизъм:

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Урбанизамът е процес на преместване на населението и трудовите ресурси към градовете,свързано със съществени структурни изменения в неговия социален и икономически живот. Характерни признаци на урбанизацията са: · Обект

Категория: Бизнес
Прочетен: 2188 Гласове: 0 Коментари: 0

Издръжка на живота на домакинствата

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

През последните няколко години се наблюдава тенденция на намаляване на реалните доходи на домакинствата и увеличаване на тяхното потребление. Тенденциите в измененията на доходите са различни за отделните социални групи от населението. ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2709 Гласове: 0 Коментари: 0

Дефиниране и принципи на социалната полиика. социална полиика в областта на доходите.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Дефиниране и принципи на социалната политика - в широк смисъл понятието СП е съвкупност от регламентирани въздействия на държавата и общините с цел осигуряването на равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на ст...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2702 Гласове: 0 Коментари: 0

МариЯ склодовска-кюри (7.Xi.1867 - 4.Vii.1943)/ обзор

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Родена на 7 ноември 1867 г. във Варшава. Завършва Варшавската гимназия със златен медал през 1884 г., работи известно време като гувернантка в богати буржоазни семейства. През 1891-1894 г. следва във Факултета по естествознание в Парижк...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1475 Гласове: 1 Коментари: 0

Философия

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Априорните синтетични съждения и тяхната роля за определянето на какво е научно знание. Непознаваемото нещо само по себе си и феноменът. Аналитично е съждението, чиито предикат е част от субекта; тези съждения

Категория: Бизнес
Прочетен: 1941 Гласове: 1 Коментари: 0

ИсториЧеско възникване на етикета

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 1982 Гласове: 0 Коментари: 0

:култура на поведението-определение и функции.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Културата на поведението е съвкупност от форми на всекидневното поведение на човека(в труда,бита,общуването с другите хора),в които намират външен израз моралните и естетическите норми на това поведение.

Категория: Бизнес
Прочетен: 2685 Гласове: 0 Коментари: 0

Маркетингът, рекламата и имиджът като средство за въздействие на обществото в публичната сфера

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Маркетингът си поставя за цел максимално да задоволи естествените или предизвикани потребности на клиента, при най-добри психологически условия за него и най-добри резултати за продавача. Маркетинг практиката прогресивно разширява

Категория: Бизнес
Прочетен: 2157 Гласове: 1 Коментари: 0

Потребителското търсене и потребителското поведение.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Както е известно за да живеят хората трябва да се хранят, да се обличат, да имат жилище т.е. да потребяват. Повечето от продуктите не се намират в готова форма, а трябва да бъдат обработвани. В резултат от взаимодействието между различн...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2123 Гласове: 0 Коментари: 0

. мониторинг на околната среда - определение, същност.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Постоянната комисия по екология при ООН определи мониторинга на околната среда като система от повторни наблюдения върху елементите на околната среда в пространството и времето с определени цели в съответствие с предварително подготвени...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2974 Гласове: 0 Коментари: 0

Финансови условия по външно-търговските сделки

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Историята на пренасянето на стоки по суша и море (и достигането им по такъв начин до най-отдалечените кътчета на земята) е хилядолетна. В миналото търговците не само са продавали стоки в чужбина, но и са закупували с получените средства...

Категория: Бизнес
Прочетен: 5210 Гласове: 2 Коментари: 0

Метод на групировката

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Методът на групировката има голямо приложение в теорията и практиката на икономичесия анализ на предприятието. Чрез този статистически метод информацията за нуждите на анализа се групира по определени признаци и съобразно о

Категория: Бизнес
Прочетен: 2277 Гласове: 0 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >  >>