Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват от гражданите и организациите пре...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1592 Гласове: 0 Коментари: 0

Любовта крепи вселената - тема по философия

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Любовта крепи Вселената, тя е в основата на всичко. Много малко хора са се замисляли, какво означават тези простички думи. Всеки е с нагласата, че Вселената е прекалено далеч и няма нищо общо с неговото житие-битие. Но любовта участва въ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1905 Гласове: -1 Коментари: 0

Нормативна уредба, свързана с административното обслужване

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Тъй като съществуват редица политики (политики, свързани с цялостната административна реформа, въвеждането на електронното управление; административното опростяване и намаляване...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2185 Гласове: 0 Коментари: 0

Административно регулиране

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

През последните години все по-ясно нараства нуждата от въвеждането на подход за по-добро регулиране в България, за да се осигури справедлива и конкурентна пазарна среда и да се ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1544 Гласове: 0 Коментари: 0

Значение на административното обслужване и основни дефиниции

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Добрите публични услуги са сърцевината на всяко цивилизовано общество. Административното обслужване е дейността, по повод на която обществото, в лицето на отделните потребит...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1442 Гласове: 0 Коментари: 0

Системи за управление на качеството на административното обслужване. харта на клиента

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Член 26 от Директивата за услугите изисква държавите-членки да осъществяват политика по качество на услугите като предприемат допълнителни мерки, за да насърчат доставчиците доб...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1682 Гласове: 0 Коментари: 0

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Еднократно изискване на данни Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1048 Гласове: 0 Коментари: 0

Аутсорсинг

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на даде...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1169 Гласове: 0 Коментари: 0

Прилагане на маркетинговия подход за оптимизиране дейността на фитнес център в условията на големия град

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Според съвременното разбиране за “маркетинг” и методите и подходите за неговото приложение в практиката на отделните икономически единици (респ. предприятия) маркетинговият подход на управление изразява: “на...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1240 Гласове: 0 Коментари: 0

Отговорността на държавата (имуществена) за вреди, приЧинени от незаконосъобразни административни актове, действиЯ и бездействиЯ на нейни служители

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Законодателното проучване изследва: Отговаря ли държавата за причинени вреди на юридически лица; Виновните служители носят ли имуществена отгово...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1209 Гласове: 0 Коментари: 0

“взаимодействието между държавния, частния и гражданския сектор в управлението на публичната сфера - причини, форми и резултати"

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Взаимодействието между държавния, частния и гражданския сектор в управлението на публичната ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1466 Гласове: 0 Коментари: 0

Съдебни проблеми с топлофикация и как можем и сами да се защитим

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 3134 Гласове: 0 Коментари: 0

Структура и функции на публичната администрация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 1313 Гласове: 0 Коментари: 0

Характеристики на публичната администрация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата. Историята на администрацията започва от т.нар. шумери в Месопотамия, където се заражда организирания административен живот. По – късно в Египет се съ

Категория: Бизнес
Прочетен: 1364 Гласове: 0 Коментари: 0

Дефиниране и принципи на социалната политика

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

- в широк смисъл понятието СП е съвкупност от регламентирани въздействия на държавата и общините с цел осигуряването на равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на страната за задоволяване на основните жизнени по...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1011 Гласове: 0 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>