Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Недействителност на административните актове

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

1. Кои договори са недействителни (нищожни или унищожаеми) е определено от закона (чл. 26-33 от Закона за задълженията и договорите); при това определено е изчерпателно, което дава основание на Върховния съд да заяви в категорична ф

Категория: Бизнес
Прочетен: 1277 Гласове: 2 Коментари: 0

Обвързана компетентност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

I. ВЪВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА 1. Дейността на органите на изпълнителната власт в Република България винаги е подзаконо­ва - тя се развива въз основа и в изпълнение на закона. Правнотехнически обаче свързаността на ад­мин

Категория: Бизнес
Прочетен: 532 Гласове: 0 Коментари: 0

Обща отговорност на държавата

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Във Великобритания специални правила за отговорността на държавата са установени от законодателя за дейността на съдебната власт за вреди, причинени при допуснати съдебни грешки в закона за наказателното съдопроизводство от 1988 г. 

Категория: Бизнес
Прочетен: 1795 Гласове: 1 Коментари: 0

Закон за ограниЧаване на административното регулиране и административниЯ контрол върху стопанската дейност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Друг нормативен акт, съдържащ основни положения относно таксите е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (З...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2318 Гласове: 1 Коментари: 1

Закон за местните данъци и такси

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 ЗМДТ местните такси се определят от общинския съвет и се събират от общината (чл. 6, ал. 1 ЗМДТ). Местните такси се събират от общинска...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2624 Гласове: 0 Коментари: 0

Инструкция за прилагане на методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

За прилагането на методиката е издадена инструкция от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Инструкцията въвежда единни правила и стандарти при определяне на таксите...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2404 Гласове: 0 Коментари: 0

Методика за определЯне на разходоориентиран размер на таксите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

(Пълно наименование – Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2836 Гласове: 0 Коментари: 0

Такси и цени на административните услуги

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Основният законов акт, регулиращ материята е Законът за държавните такси, който е приет в края на 1951 година и е в сила от 1 януари 1952 година. До настоящия момент Законът за ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1958 Гласове: 0 Коментари: 0

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват от гражданите и организациите пре...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1821 Гласове: 0 Коментари: 0

Нормативна уредба, свързана с административното обслужване

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Тъй като съществуват редица политики (политики, свързани с цялостната административна реформа, въвеждането на електронното управление; административното опростяване и намаляване...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2466 Гласове: 0 Коментари: 0

Административно регулиране

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

През последните години все по-ясно нараства нуждата от въвеждането на подход за по-добро регулиране в България, за да се осигури справедлива и конкурентна пазарна среда и да се ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1741 Гласове: 0 Коментари: 0

Значение на административното обслужване и основни дефиниции

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Добрите публични услуги са сърцевината на всяко цивилизовано общество. Административното обслужване е дейността, по повод на която обществото, в лицето на отделните потребит...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1777 Гласове: 0 Коментари: 0

Системи за управление на качеството на административното обслужване. харта на клиента

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Член 26 от Директивата за услугите изисква държавите-членки да осъществяват политика по качество на услугите като предприемат допълнителни мерки, за да насърчат доставчиците доб...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1867 Гласове: 0 Коментари: 0

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Еднократно изискване на данни Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1178 Гласове: 0 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>