Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Закон за ограниЧаване на административното регулиране и административниЯ контрол върху стопанската дейност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Друг нормативен акт, съдържащ основни положения относно таксите е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (З...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1532 Гласове: 0 Коментари: 0

Закон за местните данъци и такси

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 ЗМДТ местните такси се определят от общинския съвет и се събират от общината (чл. 6, ал. 1 ЗМДТ). Местните такси се събират от общинска...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1438 Гласове: 0 Коментари: 0

Инструкция за прилагане на методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

За прилагането на методиката е издадена инструкция от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Инструкцията въвежда единни правила и стандарти при определяне на таксите...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1454 Гласове: 0 Коментари: 0

Методика за определЯне на разходоориентиран размер на таксите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

(Пълно наименование – Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1558 Гласове: 0 Коментари: 0

Такси и цени на административните услуги

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Основният законов акт, регулиращ материята е Законът за държавните такси, който е приет в края на 1951 година и е в сила от 1 януари 1952 година. До настоящия момент Законът за ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1158 Гласове: 0 Коментари: 0

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват от гражданите и организациите пре...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1060 Гласове: 0 Коментари: 0

Любовта крепи вселената - тема по философия

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Любовта крепи Вселената, тя е в основата на всичко. Много малко хора са се замисляли, какво означават тези простички думи. Всеки е с нагласата, че Вселената е прекалено далеч и няма нищо общо с неговото житие-битие. Но любовта участва въ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1215 Гласове: -1 Коментари: 0

Нормативна уредба, свързана с административното обслужване

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Тъй като съществуват редица политики (политики, свързани с цялостната административна реформа, въвеждането на електронното управление; административното опростяване и намаляване...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1450 Гласове: 0 Коментари: 0

Административно регулиране

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

През последните години все по-ясно нараства нуждата от въвеждането на подход за по-добро регулиране в България, за да се осигури справедлива и конкурентна пазарна среда и да се ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1142 Гласове: 0 Коментари: 0

Значение на административното обслужване и основни дефиниции

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Добрите публични услуги са сърцевината на всяко цивилизовано общество. Административното обслужване е дейността, по повод на която обществото, в лицето на отделните потребит...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1036 Гласове: 0 Коментари: 0

Системи за управление на качеството на административното обслужване. харта на клиента

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Член 26 от Директивата за услугите изисква държавите-членки да осъществяват политика по качество на услугите като предприемат допълнителни мерки, за да насърчат доставчиците доб...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1210 Гласове: 0 Коментари: 0

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Еднократно изискване на данни Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват...

Категория: Бизнес
Прочетен: 836 Гласове: 0 Коментари: 0

Аутсорсинг

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на даде...

Категория: Бизнес
Прочетен: 948 Гласове: 0 Коментари: 0

Прилагане на маркетинговия подход за оптимизиране дейността на фитнес център в условията на големия град

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Според съвременното разбиране за “маркетинг” и методите и подходите за неговото приложение в практиката на отделните икономически единици (респ. предприятия) маркетинговият подход на управление изразява: “на...

Категория: Бизнес
Прочетен: 976 Гласове: 0 Коментари: 0

Отговорността на държавата (имуществена) за вреди, приЧинени от незаконосъобразни административни актове, действиЯ и бездействиЯ на нейни служители

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Законодателното проучване изследва: Отговаря ли държавата за причинени вреди на юридически лица; Виновните служители носят ли имуществена отгово...

Категория: Бизнес
Прочетен: 976 Гласове: 0 Коментари: 0

2 3 4 5  >  >>