Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

ТеоретиЧна рамка курса „лидерство и лидерски умениЯ“

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Лидерството е тема, към която подхождат изследователи от различни научни области. Философията, психологията, политическата наука, социологията, биологията, организационната теория, икономката са сред теоретичните фундаменти, върху които ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 99 Гласове: 0 Коментари: 0

Тема видове лидерство. лидерство и лидерски умениЯ в административна среда

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Лидерството в административна среда или организационно-мениджърското лидерство съдържа няколко предизвикателства. От една страна, трябва да се разграничи понятието за лидер от понятието за ръководител. С други думи, дали всеки първи в да...

Категория: Бизнес
Прочетен: 108 Гласове: 0 Коментари: 0

Валутният пазар

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Форуърд валутна търговия

Категория: Бизнес
Прочетен: 206 Гласове: 1 Коментари: 0

Застрахователната култура на българина

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Икономиката на нашата страна претърпя непрекъснати обрати в последните наколко години преди бъдещото ни присъединяването в Европа. Освен върху редица други фактори като непркъснатите изменения върху минималната работна заплата , данъчнат...

Категория: Бизнес
Прочетен: 211 Гласове: 0 Коментари: 0

Облигацията като ценна книга и облигационния заем

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Темата е от законодателен интерес и нейната актуалност се обуславя от необходимостта за синхронизиране на правната уредба на Република България с европейските изисквания и опита на държавите с развито търговско законодателство. Изсл

Категория: Бизнес
Прочетен: 116 Гласове: 0 Коментари: 0

Разрушаването на паметниците на културата ни

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Един от основните и важни паметници на нашата култура и минало представлява националният литературен музей. Както и останалите музеи , като Национално историческият музей , Военноисторическият музей , Музея на земята и хората така и Н...

Категория: Бизнес
Прочетен: 758 Гласове: 3 Коментари: 1

Kak да спеЧелите реално от анкети

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Нека да  опишем и начините , с които може да спечелите допълнително , ПОВТАРЯМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА - ПАРИ , КАКТО И ВАУЧЕРИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ : На посоченият линк  -  https://www.nsfinternational.eu/bg/kontakti/

Категория: Бизнес
Прочетен: 625 Гласове: 2 Коментари: 0

Недействителност на административните актове

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

1. Кои договори са недействителни (нищожни или унищожаеми) е определено от закона (чл. 26-33 от Закона за задълженията и договорите); при това определено е изчерпателно, което дава основание на Върховния съд да заяви в категорична ф

Категория: Бизнес
Прочетен: 419 Гласове: 2 Коментари: 0

Обвързана компетентност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

I. ВЪВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА 1. Дейността на органите на изпълнителната власт в Република България винаги е подзаконо­ва - тя се развива въз основа и в изпълнение на закона. Правнотехнически обаче свързаността на ад­мин

Категория: Бизнес
Прочетен: 100 Гласове: 0 Коментари: 0

Обща отговорност на държавата

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Във Великобритания специални правила за отговорността на държавата са установени от законодателя за дейността на съдебната власт за вреди, причинени при допуснати съдебни грешки в закона за наказателното съдопроизводство от 1988 г. 

Категория: Бизнес
Прочетен: 380 Гласове: 1 Коментари: 0

Закон за ограниЧаване на административното регулиране и административниЯ контрол върху стопанската дейност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Друг нормативен акт, съдържащ основни положения относно таксите е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (З...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2063 Гласове: 1 Коментари: 1

Закон за местните данъци и такси

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 ЗМДТ местните такси се определят от общинския съвет и се събират от общината (чл. 6, ал. 1 ЗМДТ). Местните такси се събират от общинска...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2125 Гласове: 0 Коментари: 0

Инструкция за прилагане на методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

За прилагането на методиката е издадена инструкция от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Инструкцията въвежда единни правила и стандарти при определяне на таксите...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2155 Гласове: 0 Коментари: 0

Методика за определЯне на разходоориентиран размер на таксите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

(Пълно наименование – Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2404 Гласове: 0 Коментари: 0

Такси и цени на административните услуги

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Основният законов акт, регулиращ материята е Законът за държавните такси, който е приет в края на 1951 година и е в сила от 1 януари 1952 година. До настоящия момент Законът за ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1676 Гласове: 0 Коментари: 0

2 3 4 5  >  >>