Blog.bg -

"￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾ ￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾ 70-￾￾o￾￾￾￾￾￾e￾￾ ￾￾e￾￾epa￾￾ ￾￾e￾￾ 312pa312a yc￾￾￾￾ ￾￾a ￾￾oca￾￾￾￾ 17 000 ￾￾￾￾p￾￾e￾￾￾￾"


"￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾ ￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾￾ 70-￾￾o￾￾￾￾￾￾e￾￾ ￾￾e￾￾epa￾￾ ￾￾e￾￾ 312pa312a yc￾￾￾￾ ￾￾a ￾￾oca￾￾￾￾ 17 000 ￾￾￾￾p￾￾e￾￾￾￾"