Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на lupcobocvarov RSS емисия на .blog.bg

Шејмас хини сопствен хеликон

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

(Ha Мајкл Лонгли) 1

Категория: Поезия
Прочетен: 52 Гласове: 0 Коментари: 0

Чарлс буковски тукуречи измислена песна

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Те гледам како со тенки помодрени дланки пиеш од фонтана,

Категория: Поезия
Прочетен: 176 Гласове: 2 Коментари: 1

Потеклото на зборот “сеуште“

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

Во 19 век во Велес живеел еден стар ерген што ја имал среќата како единец, од татко му трговец да наследи доволно пари за животот да го минува по меани и во повремени посети на локалниот курварски салон.

Категория: Поезия
Прочетен: 1462 Гласове: 2 Коментари: 1

Хафиз ода 44

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Сношти, додека јас дремливо накај сонот паѓав, ми дојде таа полусоголена во кошулка од лен,

Категория: Поезия
Прочетен: 210 Гласове: 1 Коментари: 0

Хафиз ода 83

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Љубена, за сето што е скриено од погледот мој болен,

Категория: Поезия
Прочетен: 162 Гласове: 1 Коментари: 1

Хафиз ода 155

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Без добро старо вино, пролетта не е пролет за мене!

Категория: Поезия
Прочетен: 77 Гласове: 1 Коментари: 1

Хафиз ода 174

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Едно време пред порта ти живеев и не бев згрозен,

Категория: Поезия
Прочетен: 82 Гласове: 0 Коментари: 0

Хафиз ода 364

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Еве го мигот кога низ воздухот чудна сладост се шири,

Категория: Поезия
Прочетен: 118 Гласове: 0 Коментари: 0

Хафиз ода 606

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Пролетта изникна со сите спреми,

Категория: Поезия
Прочетен: 51 Гласове: 1 Коментари: 0

Хафиз ода 71

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Црна ноќ ми е секој ден ако не го видам лицето твое,

Категория: Поезия
Прочетен: 53 Гласове: 0 Коментари: 0

Хафиз ода 74

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Љубовта е замамното море кое нема ниту еден брег,

Категория: Поезия
Прочетен: 48 Гласове: 0 Коментари: 0

Хафиз ода 32

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Сѐ избледува и се лизга во овој нестабилен свет

Категория: Поезия
Прочетен: 95 Гласове: 1 Коментари: 0

Хафиз ода 290

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Ветре источно, те молам, намини дома кај љубената

Категория: Поезия
Прочетен: 173 Гласове: 1 Коментари: 1

Бранко Ќопиќ малечка моја од босанска крупа

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Имав дванаесет години зелени, прват се симнав од моето село

Категория: Поезия
Прочетен: 88 Гласове: 1 Коментари: 0

Хафиз ода 253

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Не ги заборавај, срце мое, твоите пријатели стари, помни ја прекрасната верност на тие мртви лица;

Категория: Поезия
Прочетен: 51 Гласове: 0 Коментари: 0

2 3 4 5  >  >>